• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Дошкільна освіта

Дошкільна освіта

Дошкільна освіта є обов'язковою первинною складовою частиною системи безперервної освіти в Україні. (Закон України «Про дошкільну освіту» Ст. 4)


Основними завданнями законодавства України про дошкільну освіту є:

- забезпечення права дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти;

- забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку системи дошкільної освіти;

- визначення змісту дошкільної освіти. (Закон України «Про дошкільну освіту» Ст.2)


Завданнями дошкільної освіти є:

- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини;

- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

- виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

- здійснення соціально-педагогічного патронату сім'ї. (Закон України «Про дошкільну освіту» Ст. 7)

Дошкільна освіта

Мета дошкільної освіти - сприяння розвитку якості освіти через усебічний розвиток дитини, зокрема компетентностей, необхідних для навчання упродовж життя та становлення педагога-фасилітатора, який прагне відійти від педагогіки копіювання, шаблонування, практики однієї правильної відповіді та нав’язування свого бачення дитині.

Зміст освітньої роботи в закладах дошкільної освіти міста в 2019/2020 навчальному році має відповідати основним концептуальним положенням Базового компонента дошкільної освіти, яким визначено вимоги до рівня освіченості, розвиненості й вихованості дитини. Базовий компонент передбачає оволодіння змістом дошкільної освіти впродовж усього періоду дошкільного дитинства і визнає цінність кожного вікового етапу для особистісного розвитку за умови повної реалізації дитиною своїх потенційних можливостей.

Відповідно до основних ідей Концепції «Нова українська школа» та положень Державного стандарту початкової освіти, з метою забезпечення наступності змісту та уникнення його дублювання дошкільної і початкової освіти рекомендується посилити розвивальну і виховну складові освітнього процесу, надати пріоритет соціалізації, моральному вихованню, формуванню мотивів пізнавальної діяльності тощо. Забезпечення наступності та безперервності дошкільної та початкової освіти має проводитися педагогічними колективами спільно і системно.

Одним із пріоритетних напрямів діяльності закладів дошкільної освіти міста є організація роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності усіх учасників освітнього процесу. Заклад дошкільної освіти забезпечує право дитини на охорону здоров'я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного, нешкідливого утримання дітей, раціонального харчування. Здоров’я, його охорона та зміцнення, безпека дітей повинні бути життєвою стратегією, пріоритетом у роботі дошкільних закладів (Закон України «Про дошкільну освіту»).

Методична робота в ЗДО

З метою подальшого удосконалення роботи з педагогічними працівниками закладів дошкільної освіти міста, розвитку творчої активності педагогів та вимог до рівня розвиненості, вихованості, навченості дітей дошкільного віку, які визначені Державним стандартом дошкільної освіти в Україні спрямувати методичну роботу у 2019-2020 н.р. на вирішення таких завдань:

- оптимізувати управлінську діяльність, переведення її на рейки партнерства і паритету, довіри педагогічним колективам, самоконтролю і відповідальності за результати;

- активізувати творчий потенціал педагогів, оновити систему форм методичної роботи з кадрами шляхом залучення педагогів ЗДО до оволодіння технологіями психолого-педагогічного проектування, організації освітньої роботи з дітьми на засадах особистісно орієнтованого, діяльнісного, інтегрованого підходів і налагодження тісної взаємодії між дітьми, педагогами і батьками;

- упроваджувати інтерактивні форми і методи навчання педагогів з метою зростання педагогічної майстерності;

- підвищувати компетентності педагогів шляхом використання ІКТ.

- систематично висвітлювати на сайтах ЗДО інформацію про методичні заходи, методичні рекомендації, поради.

Вкладення
Кiлькiсть переглядiв: 677

Коментарi